Gotas de llanto o luna lloviendo sobre la tierra o piel del alma


Gotas de llanto o luna lloviendo sobre la tierra o piel del alma

lunes, 10 de octubre de 2011

HAIKU de Matsuo Bashô
Ah, este camino
que nadie recorre,
excepto el crepúsculo

 Matsuo Bashô

------


kono michi ya
yuku hito nashi ni
aki no kure

Matsuo Bashô
(1644-1694)